Ch. Vicki v Hoheluft

Ch. Vicki v Hoheluft
Breeder: 
Owner: 
DOB:


1937 & 1938 GV Ch. Pfeffer v Bern


1941 & 1944 GV Ch. Nox of Ruthland ROM
Carol of Ruthland ROM


Ch. Vicki v Hoheluft


1937 & 1938 GV Ch. Pfeffer v Bern


GV Ch. Lady of Ruthland ROM
GV Ch. Frigga v KannenbackerlandGSDC of America---October 12th, 1947---Select Rating
Progeny: