Ch. Heidelberg's Gustav v. Helga ROM

Ch. Heidelberg's Gustav v. Helga ROM
OFA GS-28263G24M-T
Breeder/Owner: Eugene Thompson


 
Ch. Heidelberg's Fortune Beaux

Ch. Heidelberg's Gerr Darcy

Heidelberg's Darcy of Loki
Ch. Heidelberg's Gustav v. Helga ROM

Heidelberg's Vello von Slam

Anatevka Heidelberg Helga


Von Nassau's Die Tzietel
 

Progeny:

  • Ch. Heidelberg's Gabe v Insbruk
  • Ch. Heidelberg's Katrina Ollie
  • Ch. Heidelberg's Umber Blazew
  • Ch. Heidelberg's Kendra v Ollie
  • Ch. Heidelberg's Tosca Starlet
  • Ch. Heidelberg's Franz v Ollie
  • Ch. Heidelberg's Rommel v Vixenp