Arla v Verstaame

Arla v Verstaame

Breeder: 
Owner: 
DOB:


Ch. Erkind of Shereston


Hannes of Sherston


Sprite of Shereston


Arla v Verstaame


Hettel of Shereston


Megan of Shereston
1933/34  GV Ch.Dora of  SherestonProgeny:
  • Ch. Afra v Hoheluft
  • Ch. Amigo v Hoheluft
  • Ch. Alarik v Hoheluft
  • Ch Cito v Verstaame


 

 


All her progeny were sired by 1937 & 1938 GV Ch. Pfeffer v Bern ROM