1952 Grand Victrix
Ch. Afra von Heilholtkamp ROM

1952 GV Ch. Afra von Heilholtkamp ROM

VA Arry von der Gassenquelle SchH3 Kkl 1

Armin v Trilke, SchH III

Gitta v Meisterberg
1952 GV Ch. Afra von Heilholtkamp ROM

Blitz v Frankentrutz, SchH III

Fenja v Eiffeburg


Cora v Bullweg
 

Progeny: