Ch. Toni of Fieldstone ROM

Ch. Toni of Fieldstone ROM
Breeder/Owner:
VA Alf v Nordfelsen SchH III Kkl 1
Ch. Alf v Loherfeld
Nelke v Starrenburg


Ch. Toni of Fieldstone ROM
VA Rolf v Osanbrucker Land SchH III, FH, Kkl 1
Frei vd Wiedau ROM


Hanna v Rittrum SchH I


 


Progeny: