Hella v Herkulespark

Hella v Herkulespark
SZ 65557  Black & Tan
Breeder: 
Owner: 
DOB:  July 3rd, 1917


1919 GV Apollo v Huhnenstein PH


Diethelm v Riedekenburg


Flora v Berkemeyer


Hella v Herkulespark


Horst v Boll PH


Nanni vd Kriminalpolizei
V Gisa vd KiminalpolzeiHella's role in this site is as the dam of Ulli v Grunen Eck, the sire of Billo v Grunen Eck,

 who was the sire of Cilly Edox.

Cilly was the dam of Freude v Richrath who in turn was the dam of Clara v Bern.

Clara was the dam of the double GV Ch. Pfeffer v Bern and GV Ch. Percha v Bern


Progeny:
  • Ulli v Grunen Eck