V Damm vom Sandhügel ZPr Kkl 1

V Damm vom Sandhügel ZPr Kkl 1
SZ 429055
Born: December 26th, 1931
V Damm Oostal PH SchH III 
V Arno v. Friedhofsmauer SchH III
Blanka vd Sabelshohe


V Damm vom Sandhügel ZPr Kkl 1
Kuno v Starkenburg
Arnhild vd Wolfszahl


Elma v Blausenstein 

Most Important Progeny:

  • V Nestor vom Wiegerfelsen SchH III