Ch. Leda of Ireton

Ch. Leda of Ireton

Breeder: 
Owner: 
DOB:


GV Ch. Pfeffer v Bern ROM


1942 GV Ch. Noble of Ruthland ROM


Carol of Ruthland ROM


Ch. Leda of Ireton


Brando v Heidelbeergerg
Donna of Ireton
Rita of IretonGSDC of America---October 12th, 1947---Select Rating

GSDC of America---May 21st, 1948---Select Rating
Progeny: